Потребитель против или "кот в мешке" по интернету

Как защитить свои права, юридическая практика, вопросы, консультации

Потребитель против или "кот в мешке" по интернету

Повідомлення Femina » 13 січ 2010, 02:16

Итак большинство из нас знает, что надо делать если вдруг ему в магазине продали некачественный товар.
Об этом не раз говори во всякого рода передачах да и сталкивался каждый третий с такой ситуацией не раз и не два в жизни.
Но согласитесь одно дело покупать товар с прилавка и совсем другое заказывать товар по интернету, каталогу……т.е. грубо выражаясь заказывать товар по картинке, зная только его характеристики, материал и комплектацию и не имея возможности пощупать этот товар.
Так что же делать если привезенный вам товар кардинально или не очень отличается от товара изображенного на картинке (не тот материал, не тот цвет, не та модель, дефект механический…..)
Для начала нужно обратиться к поставщику в письменном виде изложив претензию и попросив произвести одно из действий указанных в законе.
Такое же письмо направить в защиту прав потребителей.
К заявлению необходимо приложить: копию чека, копию договора(если есть), копию гарантийного талона и всей имеющейся у вас документации на данный товар, если товар заказывался через интернет распечатку технических и иных характеристик с сайта если есть фотографию товара с интернета, фотографию полученного товара.
И наконец если поставщик отказался произвести действия предусмотренные в законе, а общество защиты прав потребителей по каким-то причинам не захотело или не смогло вам помочь у вас остается один выход обратиться в суд с исковым заявлением.
К исковому заявлению направляемому в суд необходимо приложить копии всех ранее указанных документов + копии писем, речь о которых шла выше.

Хотелось бы остановиться на статьях и законах, которыми должен руководствоваться потребитель защищая свои права.


Начнем с ЗУ «Про звернення громадян» именно на него должен ссылаться потребитель при обращении с письмом к поставщику и в общество защиты прав потребителей если хотите получить ответ вовремя.
Стаття 1. Звернення громадян
Громадяни України мають право звернутися до органів державної
влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств,
установ, організацій незалежно від форм власності, засобів
масової інформації, посадових осіб відповідно до їх
функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та
пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або
клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних,
політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про
їх порушення. Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і
державної безпеки мають право подавати звернення, які не
стосуються їх службової діяльності. Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право на подання звернення, як і
громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами.

Стаття 5. Вимоги до звернення
Звернення адресуються органам державної влади і місцевого
самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненнях питань. У зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених
частиною першою статті 7 цього Закону.

Стаття 7. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому
порядку, підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду. Забороняється відмова в прийнятті та розгляді звернення з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови
звернення. Якщо питання, порушені в одержаному органом державної влади,
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, об'єднаннями громадян або посадовими особами зверненні, не входять до їх повноважень, воно в термін не більше п'яти днів пересилається ними за
належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянину, який подав звернення. У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття
обгрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в той же
термін повертається громадянину з відповідними роз'ясненнями. Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

Стаття 20. Термін розгляду звернень громадян
Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше
одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують
додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти
днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити
порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного
органу, підприємства, установи, організації або його заступник
встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний
термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може
перевищувати сорока п'яти днів. На обгрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.

Стаття 21. Безоплатність розгляду звернення
Органи державної влади, місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації незалежно від форм власності,
об'єднання громадян, посадові особи розглядають звернення громадян, не стягуючи плати.

Следующий закон, который должен иметь у себя дома каждый это ЗУ «Про захист прав споживачів».
Весь закон цитировать нет смысла, поэтому постараемся остановиться на основных статьях.

Стаття 4. Права та обов'язки споживачів
1. Споживачі під час придбання, замовлення або використання
продукції, яка реалізується на території України, для задоволення
своїх особистих потреб мають право на:
1) захист своїх прав державою;
2) належну якість продукції та обслуговування;
3) безпеку продукції;
4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію
про продукцію, її кількість, якість, асортимент, а також про її
виробника (виконавця, продавця);
5) відшкодування шкоди (збитків), завданих дефектною чи
фальсифікованою продукцією або продукцією неналежної якості, а
також майнової та моральної (немайнової) шкоди, заподіяної
небезпечною для життя і здоров'я людей продукцією у випадках,
передбачених законодавством;
6) звернення до суду та інших уповноважених органів державної
влади за захистом порушених прав;
7) об'єднання в громадські організації споживачів (об'єднання
споживачів).
2. Споживачі також мають інші права, встановлені
законодавством про захист прав споживачів.
3. Споживачі зобов'язані:
1) перед початком експлуатації товару уважно ознайомитися з
правилами експлуатації, викладеними в наданій виробником
(продавцем, виконавцем) документації на товар;
2) в разі необхідності роз'яснення умов та правил
використання товару - до початку використання товару звернутися за
роз'ясненнями до продавця (виробника, виконавця) або до іншої
вказаної в експлуатаційній документації особи, що виконує їх
функції;
3) користуватися товаром згідно з його цільовим призначенням
та дотримуватися умов (вимог, норм, правил), встановлених
виробником товару (виконавцем) в експлуатаційній документації;
4) з метою запобігання негативним для споживача наслідкам
використання товару - застосовувати передбачені виробником в
товарі засоби безпеки з дотриманням передбачених експлуатаційною
документацією спеціальних правил, а в разі відсутності таких
правил в документації - дотримуватися звичайних розумних заходів
безпеки, встановлених для товарів такого роду.

Стаття 8. Права споживача у разі придбання ним товару
неналежної якості

1. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного
строку недоліків споживач, в порядку та у строки, що встановлені
законодавством, має право вимагати:
1) пропорційного зменшення ціни;
2) безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
3) відшкодування витрат на усунення недоліків товару.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку
істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця,
виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за
необхідності висновком експертизи, споживач, в порядку та у
строки, що встановлені законодавством і на підставі обов'язкових
для сторін правил чи договору, має право за своїм вибором вимагати
від продавця або виробника:
1) розірвання договору та повернення сплаченої за товар
грошової суми;
2) вимагати заміни товару на такий же товар або на
аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.
2. Стосовно непродовольчих товарів, що перебували у
використанні та були реалізовані через роздрібні комісійні
торговельні підприємства, вимоги споживача, зазначені у частині
першій цієї статті, задовольняються за згодою продавця.
Згідно з цією частиною задовольняються вимоги споживача щодо
товарів, гарантійний строк на які не закінчився.
3. Вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті,
пред'являються на вибір споживача продавцеві за місцем купівлі
товару, виробникові або підприємству, що задовольняє ці вимоги за
місцезнаходженням споживача.
Споживач має право пред'явити одну з вимог, передбачених
частиною першою цієї статті, а в разі її невиконання заявити іншу
вимогу, передбачену частиною першою цієї статті.
Зазначені вимоги за місцезнаходженням споживача задовольняють
також створені власником продавця торговельні підприємства та
філії, що здійснюють продаж аналогічних придбаним споживачем
товарів, або підприємства, на які ці функції покладено на підставі
договору. Функції представників підприємств-виробників виконують
їх представництва та філії, створені виробниками для цієї мети,
або підприємства, які задовольняють зазначені вимоги на підставі
договору з виробником.
4. Продавець і виробник під час продажу (реалізації) товару
зобов'язані інформувати споживача про підприємства, що
задовольняють вимоги, встановлені частинами першою і третьою цієї
статті. За ненадання такої інформації встановлюється
відповідальність згідно із статтями 15 і 23 цього Закону.
5. Продавець, виробник (підприємство, що задовольняє вимоги
споживача, встановлені частиною першою цієї статті) зобов'язані
прийняти товар неналежної якості у споживача і задовольнити його
вимоги.
Доставка великогабаритних товарів і товарів вагою понад п'ять
кілограмів продавцю, виробнику (підприємству, що задовольняє
вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї статті) та їх
повернення споживачеві здійснюються за рахунок продавця, виробника
(підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені
частиною першою цієї статті).
6. За наявності товару вимога споживача про його заміну
підлягає негайному задоволенню, а в разі виникнення потреби в
перевірці якості - протягом чотирнадцяти днів або за домовленістю
сторін.
У разі відсутності товару вимога споживача про його заміну
підлягає задоволенню у двомісячний строк з моменту подання
відповідної заяви. Якщо задовольнити вимогу споживача про заміну
товару в установлений строк неможливо, споживач вправі на свій
вибір пред'явити продавцю, виробнику (підприємству, що виконує їх
функції) інші вимоги, передбачені пунктами 1, 3, 4, 5 частини
першої цієї статті.
7. Під час заміни товару з недоліками на товар аналогічної
марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості, ціна на
який змінилася, перерахунок вартості не провадиться.
Під час заміни товару з недоліками на такий же товар іншої
марки (моделі, артикулу, модифікації) належної якості перерахунок
вартості товару з недоліками у разі підвищення ціни провадиться
виходячи з його вартості на час обміну, а в разі зниження ціни -
виходячи з вартості на час купівлі.
При розірванні договору розрахунки із споживачем у разі
підвищення ціни на товар провадяться виходячи з його вартості на
час пред'явлення відповідної вимоги, а в разі зниження ціни -
виходячи з вартості товару на час купівлі. Гроші, сплачені за
товар, повертаються споживачеві у день розірвання договору, а в
разі неможливості повернути гроші у день розірвання договору - в
інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом
семи днів.
8. У разі придбання споживачем продовольчих товарів
неналежної якості продавець зобов'язаний замінити їх на товари
належної якості або повернути споживачеві сплачені ним гроші, якщо
недоліки виявлено у межах строку придатності. При цьому розрахунки
із споживачем провадяться в порядку, передбаченому абзацом третім
частини сьомої цієї статті.
9. При пред'явленні споживачем вимоги про безоплатне усунення
недоліків товару вони повинні бути усунуті протягом чотирнадцяти
днів з дати його пред'явлення або за згодою сторін в інший строк.
На письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з
доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації)
незалежно від моделі. Для цього продавець, виробник (підприємство,
що задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї
статті) зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів.
Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.
За кожний день затримки виконання вимоги про надання товару
аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний
день затримки усунення недоліків понад установлений строк
(чотирнадцять днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно
в розмірі одного відсотка вартості товару.
При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу
або складової частини товару, на які встановлено гарантійні
строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову
частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару
після ремонту.
10. Споживач має право пред'явити виробнику (продавцю) вимогу
про безоплатне усунення недоліків товару після закінчення
гарантійного строку. Ця вимога може бути пред'явлена протягом
установленого строку служби, а якщо такий не встановлено -
протягом десяти років, якщо в товарі було виявлено недоліки
(істотні недоліки), допущені з вини виробника. Якщо цю вимогу не
задоволено у строки, передбачені частиною дев'ятою цієї статті,
споживач має право на свій вибір пред'явити виробникові
(продавцеві) інші вимоги, відповідно до частини першої цієї
статті.
11. Вимоги споживача розглядаються після пред'явлення
споживачем розрахункового документа, а щодо товарів, на які
встановлено гарантійний строк, - технічного паспорта чи іншого
документа, що його замінює, з позначкою про дату продажу.
Під час продажу товару продавець зобов'язаний видати
споживачеві розрахунковий документ встановленої форми, що
засвідчує факт купівлі, з позначкою про дату продажу.
У разі втрати споживачем технічного паспорта чи іншого
документа, що його замінює, їх відновлення здійснюється у порядку,
визначеному законодавством.
12. Виробник зобов'язаний відшкодувати всі збитки продавця
(підприємства, що задовольняє вимоги споживача, встановлені
частиною першою цієї статті), який розглядає претензію споживача
до придбаного товару.
Продавець (виробник) товарів зобов'язаний у місячний строк
відшкодувати підприємству, що виконує його функції, збитки, яких
воно зазнало у зв'язку із задоволенням вимог споживача,
передбачених цією статтею.
13. Вимоги, встановлені частиною першою цієї статті щодо
товарів, виготовлених за межами України, задовольняються за
рахунок продавця (імпортера).
14. Вимоги споживача, передбачені цією статтею, не підлягають
задоволенню, якщо продавець, виробник (підприємство, що
задовольняє вимоги споживача, встановлені частиною першою цієї
статті) доведуть, що недоліки товару виникли внаслідок порушення
споживачем правил користування товаром або його зберігання.
Споживач має право брати участь у перевірці якості товару особисто
або через свого представника.

Стаття 9. Права споживача при придбанні товару належної
якості

1. Споживач має право обміняти непродовольчий товар належної
якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо
товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном,
кольором, розміром або з інших причин не може бути ним
використаний за призначенням.
Споживач має право на обмін товару належної якості протягом
чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі.
Обмін товару належної якості провадиться, якщо він не
використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі
властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ,
виданий споживачеві разом з проданим товаром.
Перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню) з
підстав, зазначених у цій статті, затверджується Кабінетом
Міністрів України.
2. Якщо на момент обміну аналогічного товару немає у продажу,
споживач має право або придбати будь-які інші товари з наявного
асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або розірвати
договір та одержати назад гроші у розмірі вартості повернутого
товару, або здійснити обмін товару на аналогічний при першому ж
надходженні відповідного товару в продаж. Продавець зобов'язаний у
день надходження товару в продаж повідомити про це споживача, який
вимагає обміну товару.
3. При розірванні договору купівлі-продажу розрахунки із
споживачем провадяться виходячи з вартості товару на час його
купівлі. Гроші, сплачені за товар, повертаються споживачеві у день
розірвання договору, а в разі неможливості повернути гроші у день
розірвання договору - в інший строк за домовленістю сторін, але не
пізніше ніж протягом семи днів.

Стаття 10. Права споживача у разі порушення умов договору про
виконання робіт (надання послуг)

1. Споживач має право відмовитися від договору про виконання
робіт (надання послуг) і вимагати відшкодування збитків, якщо
виконавець своєчасно не приступив до виконання зобов'язань за
договором або виконує роботу так повільно, що закінчити її у
визначений строк стає неможливим.
Якщо значну частину обсягу послуги чи робіт (понад сімдесят
відсотків загального обсягу) вже було виконано, споживач має право
розірвати договір лише стосовно частини послуги або робіт, що
залишилася.
2. Якщо під час виконання робіт (надання послуг) стане
очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з
умовами договору, споживач має право призначити виконавцю
відповідний строк для усунення недоліків, а в разі невиконання
цієї вимоги у визначений строк - розірвати договір і вимагати
відшкодування збитків або доручити виправлення недоліків третій
особі за рахунок виконавця.
3. У разі виявлення недоліків у виконаній роботі (наданій
послузі) споживач має право на свій вибір вимагати:
1) безоплатного усунення недоліків у виконаній роботі
(наданій послузі) у розумний строк;
2) відповідного зменшення ціни виконаної роботи (наданої
послуги);
3) безоплатного виготовлення іншої речі з такого ж матеріалу
і такої ж якості чи повторного виконання роботи;
4) відшкодування завданих йому збитків з усуненням недоліків
виконаної роботи (наданої послуги) своїми силами чи із залученням
третьої особи;
5) реалізації інших прав, що передбачені чинним
законодавством на день укладення відповідного договору.
Зазначені вимоги підлягають задоволенню у разі виявлення
недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) або
під час її виконання (надання), а в разі неможливості виявлення
недоліків під час приймання виконаної роботи (наданої послуги) -
протягом гарантійного чи іншого строку, встановленого договором,
чи протягом двох років з дня прийняття виконаної роботи (наданої
послуги) у разі відсутності гарантійного чи іншого строку,
встановленого законодавством або договором.
4. За наявності у роботі (послузі) істотних недоліків
споживач має право вимагати розірвання договору та відшкодування
збитків.
Якщо істотні недоліки було виявлено в роботі (послузі),
виконаній з матеріалу споживача, споживач має право вимагати на
свій вибір або виконання її з такого ж матеріалу виконавця, або
розірвання договору і відшкодування збитків.
Зазначені вимоги можуть бути пред'явлені споживачем протягом
строків, передбачених нормативно-правовими актами та нормативними
документами, умовами договору, а в разі відсутності таких строків
- протягом десяти років.
5. У разі коли виконавець не може виконати (прострочує
виконання) роботу (надання послуги) згідно з договором, за кожний
день (кожну годину, якщо тривалість виконання визначено у годинах)
прострочення споживачеві сплачується пеня у розмірі трьох
відсотків вартості роботи (послуги), якщо інше не передбачено
законодавством. У разі коли вартість роботи (послуги) не
визначено, виконавець сплачує споживачеві неустойку в розмірі
трьох відсотків загальної вартості замовлення.
Сплата виконавцем неустойки (пені), встановленої в разі
невиконання, прострочення виконання або іншого неналежного
виконання зобов'язання, не звільняє його від виконання
зобов'язання в натурі.
6. Виконавець не несе відповідальності за невиконання,
прострочення виконання або інше неналежне виконання зобов'язання
та недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе,
що вони виникли з вини самого споживача чи внаслідок дії
непереборної сили.
7. Про відступи від умов договору та інші недоліки в роботі
(послузі), що не могли бути виявлені при звичайному способі її
прийняття, споживач зобов'язаний повідомити виконавцеві не пізніше
трьох діб після їх виявлення.
8. Виконавець залежно від характеру і специфіки виконаної
роботи (наданої послуги) зобов'язаний видати споживачеві
розрахунковий документ, що засвідчує факт виконання роботи
(надання послуги).
9. Виконавець зобов'язаний протягом місяця відшкодувати
збитки, що виникли у зв'язку з втратою, псуванням чи пошкодженням
речі, прийнятої ним від споживача для виконання робіт (надання
послуг). Виконавець не звільняється від відповідальності, якщо
рівень його наукових і технічних знань не дав змоги виявити
особливі властивості речі, прийнятої ним від споживача для
виконання робіт (надання послуг).
Якщо виконання робіт (надання послуг) вимагає використання
додаткових матеріалів, такі матеріали повинні відповідати вимогам
безпеки, встановленим законодавством до таких матеріалів.
10. Виконавець несе відповідальність за шкоду, завдану життю,
здоров'ю або майну споживача, що виникла у зв'язку з використанням
речей, матеріалів, обладнання, приладів, інструментів,
пристосувань чи інших засобів, необхідних для виконання ним робіт
(надання послуг), незалежно від рівня його наукових і технічних
знань, що дає змогу виявити їх властивості, згідно із
законодавством.
11. Якщо під час виконання робіт (надання послуг) виникає
необхідність у додаткових роботах (послугах), що не були
передбачені умовами договору, виконавець зобов'язаний одержати від
споживача дозвіл на виконання таких робіт (надання послуг).
Будь-які додаткові роботи (послуги), виконані (надані)
виконавцем без згоди споживача, не створюють для споживача
будь-яких зобов'язань щодо їх оплати.
12. Якщо після укладення договору стане очевидним, що роботи
(послуги), зважаючи на їх ціну (вартість) та характеристики або
інші обставини, явно не задовольнятимуть інтереси або вимоги
споживача, виконавець зобов'язаний негайно повідомити про це
споживача.
Виконавець зобов'язаний таким же чином повідомити споживача,
якщо вартість робіт (послуг) може істотно зрости, ніж можна було
очікувати під час укладення договору.
Споживач має право відмовитися від договору про виконання
робіт (надання послуг) без штрафних санкцій з боку виконавця у
разі виникнення обставин, передбачених в абзацах першому та
другому цієї частини.
13. Вимоги цієї статті не поширюються на виконання робіт з
гарантійного ремонту.

Стаття 12. Права споживача в разі укладення договору поза
торговельними або офісними приміщеннями

1. Положення цієї статті не застосовуються до договорів,
укладених поза торговельними або офісними приміщеннями, і які
стосуються:
1) договорів споживчого кредиту;
2) правочинів з нерухомим майном;
3) правочинів з цінними паперами;
4) договорів страхування.
2. У разі реалізації продукції поза торговельними або
офісними приміщеннями продавець (виконавець) зобов'язаний надати
споживачеві документ, який засвідчує факт укладення договору і є
підставою для виникнення взаємних прав та обов'язків. Такий
документ повинен містити інформацію про:
1) дату укладення договору;
2) найменування та місцезнаходження продавця (виконавця);
3) найменування продукції;
4) ціну;
5) строк виконання робіт (надання послуг);

6) інші істотні умови договору;

7) права та обов'язки сторін договору.
У разі ненадання такої інформації суб'єкт господарювання несе
відповідальність, встановлену статтями 15 і 23 цього Закону.
3. У разі реалізації продукції поза торговельними або
офісними приміщеннями споживач має право розірвати договір за
умови повідомлення про це продавця (виконавця) протягом
чотирнадцяти днів з дати одержання документа, який засвідчує факт
здійснення правочину поза торговельними або офісними приміщеннями
чи прийняття продукції або першої поставки такої продукції, за
умови, що така продукція є річчю, а прийняття чи поставка
продукції відбувається пізніше часу одержання споживачем документа
на їх продаж.
4. У разі реалізації продукції поза торговельними або
офісними приміщеннями продавець (виконавець) повинен повернути
сплачені гроші без затримки не пізніше тридцяти днів з моменту
повідомлення споживачем про розірвання договору. Споживач має
право не повертати продукцію або результати роботи чи послуги до
моменту повернення йому сплаченої ним суми грошей.
5. У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними
або офісними приміщеннями, споживач повинен повідомити продавця
(виконавця) про місце, де продукція може бути повернена.
Договором може передбачатися, що продукція або результати
робіт (послуг), що були надіслані поштою, повинні у разі
розірвання договору також бути повернені поштою.
Будь-які витрати, пов'язані з поверненням продукції,
покладаються на продавця (виконавця). Продавець (виконавець)
повинен відшкодувати витрати споживача у зв'язку з поверненням
продукції.
У разі розірвання договору, укладеного поза торговельними або
офісними приміщеннями, обов'язок споживача зберігати у себе
продукцію припиняється по закінченні шістдесяти днів після її
одержання. Якщо продавець (виконавець) не вживає заходів для
повернення її собі протягом зазначеного періоду, така продукція
переходить у власність споживача без виникнення зобов'язання з
оплати її вартості.
6. Якщо споживачеві не було надано документ, який засвідчує
факт здійснення правочину поза торговельними або офісними
приміщеннями, такий правочин не є підставою для виникнення
обов'язків для споживача.
У разі ненадання документа або підтвердження інформації
споживач повідомляє продавця (виконавця) про недійсність договору.
Продавець (виконавець) протягом тридцяти днів з моменту одержання
такого повідомлення повинен повернути споживачеві одержані кошти
та відшкодувати витрати, понесені споживачем у зв'язку з
поверненням продукції.
7. Для здійснення права на розірвання договору споживач
повинен зберігати одержану продукцію у незміненому стані.
Знищення, пошкодження або псування продукції, що сталося не з
вини споживача, не позбавляє споживача права на розірвання
договору. Зменшення вартості продукції внаслідок відкриття
упаковки, огляду чи перевірки продукції не позбавляє права
споживача на розірвання договору.
8. У разі коли продавець (виконавець) або третя особа надала
споживачеві кредит на суму коштів за договором, укладеним поза
торговельними або офісними приміщеннями, такий кредит втрачає
чинність у момент розірвання договору.
9. Якщо всупереч вимогам цієї статті протягом установлених
строків продавець (виконавець) не здійснює повернення сплаченої
суми грошей за продукцію у разі розірвання договору, споживачеві
виплачується неустойка в розмірі одного відсотка вартості
продукції за кожний день затримки повернення грошей.
Также перед тем как обратиться в письменной форме к поставщику или в суд с исковым заявлением не лишнем будет ознакомиться с Гражданским Кодексом Украины, а именно с Книгой Пятой разделом вторым и разделом третьим (глава 54).

Вот собственно то основное что должен знать потребитель защищая свои права.
Юридическая помощь участникам АТО (социальные цены на услуги).
Юридическое обслуживание предприятий и физических лиц предпринимателей.
тел. 0689020419 или 0956705940 юрист Наталья
Аватара користувача
Femina
 
Повідомлення: 399
Зареєстрований: 21 лист 2009, 01:10
Звідки: Из прошлого ....возможно из вашего....Повідомлення Л@ZурN@я » 10 бер 2010, 15:52

Покупать в интернет-магазине огромный риск, поэтому через интернет никогда не покупаю. Лучше так не рисковать, а найти товар в обычном магазине пусть и дороже. Зато знаете точно куда предъявлять претензии в случае чего.
Л@ZурN@я
 
Повідомлення: 11
Зареєстрований: 09 лют 2010, 15:36Повідомлення Femina » 10 бер 2010, 18:29

Но многие покупают через интернет, не из-за нехватки денег, а и из-за нехватки времени.
И продавец интернет магазина, отвечает по тем же законам в суде, что и продавец магазина.
Юридическая помощь участникам АТО (социальные цены на услуги).
Юридическое обслуживание предприятий и физических лиц предпринимателей.
тел. 0689020419 или 0956705940 юрист Наталья
Аватара користувача
Femina
 
Повідомлення: 399
Зареєстрований: 21 лист 2009, 01:10
Звідки: Из прошлого ....возможно из вашего....Ответственность Интернет-магазина за нарушение прав потребит

Повідомлення Седьмая » 24 серп 2010, 22:42

Ответственность Интернет - магазина (должностных лиц Интернет - магазина) за нарушение прав потребителей.

Прежде всего, следует ответить на вопрос что же такое Интернет – магазин? Действующее законодательство не закрепило определения Интернет – магазина, но при этом содержит определение «Торговли через Интернет», под ней понимается - торговля вне магазинов, когда предложение и заказ осуществляются при помощи Интернет, телефона, телевидения (Приказ Госкомстата от 24.10.2005 № 327). Исходя из организационно – правовой точки зрения в большинстве случаев Интернет – магазин представляет собой субъекта хозяйствования зарегистрированного в виде субъекта предпринимательской деятельности (СПД), частного предприятия (ЧП) или общества с ограниченной ответственностью (ООО). Крайне редко Интернет – магазины регистрируются в виде акционерных обществ и обществ с дополнительной ответственность (полных, коммандитных).

Кто защищает потребителей

К сожалению, украинское правовое поле на сегодняшний день не адаптировано под проблемы электронной коммерции. Поэтому деятельность Интернет – магазинов регулируется общими правилами работы предприятий сферы торговли и предоставления услуг. Кто же может проверять соблюдение Интернет - магазином требований Закона Украины «О защите прав потребителей»?

Обеспечение реализации государственной политики в сфере защиты прав потребителей возложено на Государственный комитет Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики (п. 2 Указа Президента «О Государственном комитете Украины по вопросам технической регуляции и потребительской политики» от 01.10.2002 г. № 887/2002), далее по тексту - Госпотребстандарт.

Кроме Госпотребстандарта права и интересы потребителей Интернет - магазинов также защищают общественные организации потребителей. Права указанных организаций определенны в ст. 25 Закона Украины «О защите прав потребителей». Кроме того, органы местного самоуправления имеют право создавать при своих исполнительных органах структурные подразделения по вопросам защиты прав потребителей. Круг прав таких органов определен ст. 28 Закона Украины «О защите прав потребителей».

Однако в случае возникновения каких либо проблем с Интернет - магазином эффективнее обращаться в Госпотребстандарт, поскольку согласно ст. 26 Закона Украины «О защите прав потребителей» Госпотребстандарт и его территориальные органы имеют широкий круг прав для контроля и соблюдения Интернет – магазинами требований действующего законодательства, а именно Госпотребстандарт имеет право:

1. Выдавать Интернет - магазинам обязательные для выполнения предписания о прекращении нарушения прав потребителей;
2. Проверять у Интернет - магазинов качество продукции, а также соблюдение Интернет – магазинами правил торговли и предоставления услуг;
3. Беспрепятственно посещать и обследовать в соответствии с законодательством складские и любые другие помещения Интернет - магазинов;
4. Проводить контрольную проверку правильности расчетов с потребителями за реализованную продукцию и др. (полный перечень полномочий Госпотребстандарта приведен в ст. 26 Закона Украины «О защите прав потребителей»).

Кроме того, полномочия территориальных органов Госпотребстандарта в сфере защиты прав потребителей определены в Положении о Главном управлении по делам защиты прав потребителей в Автономной Республике Крым, главном областном, Севастопольском городском управлении по делам защиты прав потребителей и Департаменте по делам защиты прав потребителей в городе Киеве, утвержденном приказом Госпотребстандарта Украины от 09.10.2003 г. № 169. Обращаем Ваше внимание на п. 1 отмеченного Положения, где установлено, что территориальные органы осуществляют деятельность лишь на территории соответствующего региона, что в случае работы Интернет – магазина проблематично, поскольку такой магазин может быть расположен как в другой области, так и в другой стране.

Остановимся на некоторых полномочиях специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей и его территориальных органов. Указанный орган имеет право отбирать у субъектов предпринимательства в сфере торговли и предоставления услуг, в том числе у Интернет - магазинов образцы товаров, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, для проверки их качества на месте или проведения экспертизы в соответствующих лабораториях и других учреждениях, аккредитованных на право проведения таких работ.

Что касается порядка проведения проверки Интернет - магазинов органами Госпотребстандарта, то такой порядок законодателем определен в Приказе Госпотребстандарта Украины «О повышении эффективности работы государственных органов по делам защиты прав потребителей при осуществлении проверки субъектов хозяйственной деятельности» от 14.03.2003 г. № 42, который устанавливает, что проведение проверки осуществляется по письменному распоряжению руководителей территориальных органов Госпотребстандарта Украины.

Основаниями для проведения проверки может служить:

– плановая проверка соблюдения Интернет - магазином обязательных требований, относительно безопасности товаров (работ, услуг), а также соблюдения правил торговли и предоставления услуг. Проверка проводятся на основании утвержденного начальником управления ежеквартального плана проведения проверок;

– внеплановая проверка деятельности Интернет - магазина осуществляется исключительно на основании полученной от потребителей жалобы о нарушении Интернет – магазином требований законодательства о защите прав потребителей. Согласно ст. 10 Указа Президента Украины «О некоторых мероприятиях по дерегулированию предпринимательской деятельности» от 23.07.98 г. № 817/98. жалоба потребителя должна быть подана в письменном виде и содержать сведения о его фамилии, имени, отчестве, месте жительстве, серии, и номере паспорта или другого документа, который удостоверяет личность, а также данные о товаре, при продаже которого были нарушены права потребителя.

Штрафы за нарушение прав потребителей

По результатам проверки согласно ст. 23 Закона Украины «О защите прав потребителей» органы Госпотребстандарта имеют право налагать на Интернет - магазин штрафы. За что и в каком размере налагаются штрафы, указано в ниже приведенной таблице.

Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
Ч. 1 ст. 156 1 КУоАП

Нарушение
Отказ в предоставлении гражданам-потребителям необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о товарах (работах, услугах), их количестве, качестве и ассортименте, а также о их производителе (исполнителе, продавце), инструкции безопасного и правильного их использования, а также ограничение прав граждан-потребителей на проверку качества, комплектности, веса и цены приобретенных товаров.
Штраф
от 1 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 17 до 170 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
Ч. 2 ст. 156 1 КУоАП

Нарушение
Отказ потребителю в реализации его прав в случае приобретения им товара ненадлежащего качества.
Штраф
В размере от 1 до 18 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 17 до 306 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 1 п. 1 ст. 23

Нарушение
Отказ потребителю в реализации его прав, установленных ч. 1. ст. 8 и ч. 3 ст. 10 Закона Украины «О защите прав потребителей».*
Штраф
В 10-кратном размере стоимости продукции исходя из цены, которая действовала во время приобретения этой продукции, но не менее двух необлагаемых налогом доходов граждан (то есть не менее 34 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 2 п. 1 ст. 23

Нарушение
Изготовление или реализация продукции, которая не отвечает требованиям нормативных документов.
Штраф
В размере 50 % стоимости изготовленной или полученной для реализации партии товара, выполненной работы, предоставленной услуги, но не менее 10 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть не менее 170 грн.).
В случае, если субъект хозяйственной деятельности не ведет обязательный учет доходов и расходов, – в размере 10 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть 170 грн.)


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 3 п. 1 ст. 23

Нарушение
Реализация продукции, которая подлежит обязательной сертификации в Украине, но в документах, согласно которым она передана на реализацию, отсутствуют регистрационные номера сертификата соответствия или свидетельства об установлении соответствия, если это установлено техническим регламентом подтверждения соответствия на конкретный вид продукции.
Штраф
В размере 50 % стоимости полученной для реализации партии товара, выполненной работы, предоставленной услуги, но не менее 10 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть не менее 170 грн.).
В случае, если субъект хозяйственной деятельности не ведет обязательный учет доходов и расходов, – в размере 10 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть 170 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 4 п. 1 ст. 23

Нарушение
Изготовление или реализация продукции, которая не отвечает требованиям нормативных документов, нормативно правовых актов относительно безопасности для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей среды.
Штраф
В размере 300 % стоимости изготовленной или полученной для реализации партии товара, выполненной работы, предоставленной услуги, но не менее 25 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть не менее 425 грн.).
В случае, если субъект хозяйственной деятельности не ведет обязательный учет доходов и расходов, – в размере 50 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть 850 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 5 п. 1 ст. 23

Нарушение
Реализация продукции, запрещенной соответствующим государственным органом для изготовления и реализации.
Штраф
В размере 500 % стоимости полученной для реализации партии товара, выполненной работы, предоставленной услуги, но не менее 100 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть не менее 1700 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 6 п. 1 ст. 23

Нарушение
Реализация опасного товара (яда, пестицидов, взрыво и огнеопасных веществ и тому подобное) без должной предупредительной маркировки, а также без информации о правилах и условиях безопасного его использования.
Штраф
В размере 100 % стоимости полученной для реализации партии товара, но не менее 20 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть не менее 340 грн.).
В случае, если субъект хозяйственной деятельности не ведет обязательный учет доходов и расходов, – в размере 20 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть 340 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 7 п. 1 ст. 23

Нарушение
Отсутствие необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации относительно продукции.
Штраф
В размере 30 % стоимости полученной для реализации партии товара, выполненной работы, предоставленной услуги, но не менее 5 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть не менее 85 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 8 п. 1 ст. 23

Нарушение
Препятствование служебным лицам специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей и структурного подразделения по вопросам защиты прав потребителей, органа местного самоуправления в проведении проверки качества продукции, а также правил торговли и обслуживания.
Штраф
В размере от 1 до 10 % стоимости реализованной продукции за предыдущий календарный месяц, но не менее 10 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть не менее 170 грн.).
В случае, если субъект хозяйственной деятельности не ведет обязательного учета доходов и расходов, – в размере 10 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть 170 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 9 п. 1 ст. 23

Нарушение
Невыполнение или несвоевременное выполнение предписаний должностных лиц специально уполномоченного органа исполнительной власти в сфере защиты прав потребителей о устранении нарушений прав потребителей.
Штраф
В размере 20 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть 340 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 10 п. 1 ст. 23

Нарушение
Реализация товара со сроком пригодности, который истек.
Штраф
200 % стоимости остатка полученной для реализации партии товара, но не менее 5 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть не менее 85 грн.).


Норма КУоАП или Закона Украины «О защите прав потребителей»
п. п. 11 п. 1 ст. 23

Нарушение
Нарушение условий договора между потребителем и исполнителем о выполнении работ, предоставлении услуг.
Штраф
100 % стоимости выполненной работы (предоставленной услуги), а за те же действия, совершенные относительно группы потребителей, – в размере от 1 до 10 % стоимости выполненной работы (предоставленной услуги) за предыдущий календарный месяц, но не менее 5 необлагаемых налогом доходов граждан (то есть не менее 85 грн.).

*В ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О защите прав потребителей» отмечено, что потребитель в порядке и сроки, установленные законодательством, в случае выявления в течение гарантийного срока недостатков товара имеет право требовать:

* пропорционального уменьшения цены;
* бесплатного устранения недостатков товара в разумный срок;
* возмещение расходов на устранение недостатков товара.

А также в случае выявления в течение гарантийного срока существенных недостатков, которые возникли по вине производителя товара (продавца, исполнителя), или фальсификации товара (при необходимости это подтверждается выводом экспертизы), потребитель, в порядке и в сроки, установленные законодательством и на основании обязательных для сторон условий или договора, имеет право по своему выбору требовать от продавца или производителя:

* расторжения договора и возврата оплаченной за товар денежной суммы;
* замены товара на такой же товар или на аналогичный из числа имеющихся у продавца (производителя) товара.

В ч. 3 ст. 10 Закона Украины «О защите прав потребителей» отмечено, что в случае выявления недостатков в выполненной работе (предоставленной услуге) потребитель имеет право по своему выбору требовать:

* бесплатного устранения недостатков в выполненной работе (предоставленной услуге) в разумный срок;
* уменьшения цены выполненной работы (предоставленной услуги);
* бесплатного изготовления другого товара из такого же материала и такого же качества или повторного выполнения работ;
* возмещения причиненных ему убытков с устранением недостатков выполненной работы (предоставленной услуги) своими силами или с привлечением третьего лица;
* реализации других прав, предусмотренных действующим законодательством на день заключения соответствующего договора.

Вопрос о наложении штрафа согласно ст. 23 Закона Украины «О защите прав потребителей» может быть рассмотрен без участия правонарушителя, если он был заблаговременно предупрежден, но не подал ходатайства о переносе рассмотрения дела. Постановление о наложении штрафа в трехдневный срок направляется нарушителю или выдается его представителю под расписку. Субъект хозяйственной деятельности обязан перечислить штраф в госбюджет в 15-дневной срок после получения постановления, о чем в течение трех дней в письменном виде сообщает орган, который наложил штраф, с приложением копии платежного поручения о уплате штрафа в госбюджет. Поэтому управление Госпотребстандарта ожидает 18 дней с момента вручения постановления о наложении штрафа и по окончании этого срока начинает процедуру его принудительного взыскания. В случае невыполнения в добровольном порядке решений органов Госпотребстандарта их принудительное выполнение осуществляется государственной исполнительной службой в порядке, установленном Законом Украины «О исполнительном производстве» от 21.04.99 г., № 606-XIV.

Постановление о наложении штрафа за нарушение норм Закона Украины «О защите прав потребителей» может быть обжаловано в вышестоящий орган Госпотребстандарта или в суд.

Но самое главное, без чего потребитель не сможет реализовать свое право на защиту является вопрос документарного подтверждения совершения покупки в конкретном Интернет – магазине. В противном случае потребитель Интернет – магазина просто не сможете защитить своих прав.
Благотворительный фонд помощи стране "Крылья Феникса"

Pacta sunt servanda.
Никогда ничего не просите! Сами предложат и сами все дадут.
Аватара користувача
Седьмая
 
Повідомлення: 969
Зареєстрований: 20 лист 2009, 23:10
Звідки: та отсюдаПовідомлення каруселька » 01 серп 2011, 08:59

Femina писав(ла):И продавец интернет магазина, отвечает по тем же законам в суде, что и продавец магазина.


Если найти то может и ответит. Мне вот интересно на практике такое бывает? Даже с обычными магазинами не посудишся.
каруселька
 
Повідомлення: 2
Зареєстрований: 01 серп 2011, 08:30Повідомлення sv44 » 08 черв 2012, 14:57

Да это в самом деле щчень актуальный вопрос - чем подтвердить покупку Чек никто не выписывает Необходимо подумать об этом документе...
sv44
 
Повідомлення: 7
Зареєстрований: 08 черв 2012, 13:09


Повернутися в Юридический форум

Хто зараз на конференції

Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 0


анализ воды, грунта, воздуха прапори, стрічки